สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน

1มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567
เมษายน – มิถุนายน 2567
มีนาคม – พฤษภาคม 2567
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2567
มกราคม – มีนาคม 2567
ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567
พฤศจิกายน 2566 – มกราคม 2567
ตุลาคม – ธันวาคม 2566
กันยายน – พฤศจิกายน 2566
สิงหาคม – ตุลาคม 2566
กรกฎาคม – กันยายน 2566
มิถุนายน – สิงหาคม 2566
เมษายน-มิถุนายน 2566
มีนาคม – พฤษภาคม 2566
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2566