สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน

พฤศจิกายน 2566 – มกราคม 2567
ตุลาคม – ธันวาคม 2566
กันยายน – พฤศจิกายน 2566
สิงหาคม – ตุลาคม 2566
กรกฎาคม – กันยายน 2566
มิถุนายน – สิงหาคม 2566
เมษายน-มิถุนายน 2566
มีนาคม – พฤษภาคม 2566
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2566
มกราคม – มีนาคม 2566
ธันวาาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
พฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566
ตุลาคม – ธันวาคม 2565
กันยายน – พฤศจิกายน 2565
สิงหาคม – ตุลาคม 2565
กรกฏาคม – กันยายน 2565