สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์

16 – 30 มิถุนายน 2565
1 – 15 กรกฏาคม 2565
16 – 31 กรกฏาคม 2565
1 – 15 สิงหาคม 2565
16 – 31 สิงหาคม 2565
31 สิงหาคม 2565 – 15 กันยายน 2565